CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 21  Tháng 10. năm 2014

 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ


-       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
-       Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…21 tháng..10..năm 2014. Tại văn phòng Công ty ….., chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ………………………………
-       Địa chỉ                        :……………………………..
-       Điện thoại      :                                                           Fax:
-       Đại diện         :                                                           Chức vụ:

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT PHÚ
-       Địa chỉ            : Xóm Rảnh -Sơn Đồng-Hoài Đức-Hà Nội
-       Điện thoại      : 00936.129.229                                  Fax:
-       Đại diện         : Nguyễn Thị Huế                            Chức vụ: Giám đốc
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:

  1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng
  2. Số phát sinh trong kỳ:

 

STT Tên sản phẩm, Dịch Vụ
Đơn vị
Tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 Tư vấn thành lập doanh nghiệp
2.000.000
2 Tư vấn giải thể doanh nghiệp
2.000.000
           
           
3 Tổng cộng (3 = 1 + 2)       4.000.000


3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng

4. Kết luận: Tính đến hết ngày..21/10/2014 bên A phải thanh toán cho Công ty TNHH tư vấn Việt Phú số tiền là: (Bốn triệu đồng)

- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà TNHH tư vấn Việt Phú không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

 
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , ,