Thủ tục mua bán nhà đất

1.Căn cứ pháp ly:

- Luật đất đai số: 13/2003/QH11;

- Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

- Nghị định số: 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.

2.Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
- Bước 1: Hai bên đến văn phòng công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng (hoặc hợp đồng tặng cho) quyền sử dụng đất;
- Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí);
- Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
- Bước 4: Nhân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:
1. Đơn xin cấp GCNQSDĐ (theo mẫu);
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + bản sao chứng thực);
3. CMTND, sổ hộ khẩu của các bên (bản sao chứng thực);
4. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (công chứng);
5. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản chính) (trong trường hợp hợp chia tách, hoặc hợp nhất nhiều thửa đất);
6. Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng nhân thân (bản sao);
7. Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính (bản chính)
3. Nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, lệ phí) (Áp dụng từ ngày 01/7/2013 Ngày Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực)
3.1 Lệ phí:
Lệ phí trước = 0,5 % x Khung giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.
3.2 Thuế thu nhập cá nhân: Có hai phương pháp tính sau đây:
Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán – giá mua)
Giá bán: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng
Giá mua: Là giá mua được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mưa. Đối với nhà ở không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, mua lại thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở.
Cách 2: Áp dụng khi không xác định được giá mua
Thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng).

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn đăng ký chứng nhận tài sản trên đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công ty luật tư vấn thủ tục mua bán nhà đất
Công ty luật tư vấn thủ tục hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục xin cung cấp thông tin đất đai
Công ty luật tư vấn thủ tục tặng cho nhà ở không có quyền sử dụng đất ở
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn quy trình thủ tục bán nhà gồm những gì
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thẩm quyền , thời hạn cho thuê đất
 

Tags: , , ,