Công Ty Luật Việt Phú tư vấn thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

1. Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ sang phòng Quản lý tài nguyên nước để thẩm định hồ sơ.
+ Phòng Quản lý tài nguyên nước thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký tờ trình để trình UBND tỉnh ra Quyết định.
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ ra UBND tỉnh và lấy kết quả trả cho tổ chức theo đúng qui định.

2. Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
+ Bản sao có công chứng Quyết định thành lập tổ chức hoặc đăng ký kinh doanh của cấp có thẩm quyền.
+ Bản tường trình năng lực kỹ thuật.
+ Báo cáo kết quả các công trình thực hiện trong 2 năm.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

3. Thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc.

4. Cơ sở pháp lý:

+ Luật Tài nguyên Nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998.
+ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép, thăm dò, khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
+ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/20005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
+ Quyết định số 17/2006/QĐ- BTNMT ngày 12/10/20006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Quy định về việc Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
+ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước.
+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước vào nguồn nước và hành nghề khoan nước.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , ,