Căn cứ:

- Luật Bảo hiểm Xã hội 2006;

- Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

- Nghị định 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

- Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

- Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộ hướng dẫn thi thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp có những điểm đáng lưu ý sau:

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp;

- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội; và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp);

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. Người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp

60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

- 3 tháng nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng.

- 6 tháng nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng.

- 9 tháng nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng.

- 12 tháng nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 144 tháng trở lên.

4. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Không thông báo về kết quả tìm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm;

- Bị tạm giam.

5. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

- Hưởng lương hưu;

- Sau 2 lần từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng;

- Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục;

- Ra nước ngoài định cư;

- Chết;

- Bị áp dụng xử lý hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo.

6. Thủ tục, hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội quy định (được phát tại nơi đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp);

- Bản sao hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật;

- Sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận của đơn vị về người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

- Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

7. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động thất nghiệp có nhu cầu chuyển tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp : Phải làm đơn đề nghị gửi nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp để được giới thiệu về nơi cư trú để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động.

diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi
diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi
diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi
diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi
diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi
diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi
diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi
diet moi, cong ty diet moi, dich vu diet moi

thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi
thuoc diet moi, thuoc tru moi, thuoc chong moi, ban thuoc diet moi

diet con trung, diet con trung, diet con trung, diet con trung,
diet kiendiet kiendiet kiendiet kien
diet giandiet gian , diet gian , diet gian ,
diet muoidiet muoidiet muoi,
phun thuoc diet muoiphun thuoc diet muoi , phun thuoc diet muoi

diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
diet chuot, bay diet chuot, cong ty diet  chuot, dich vu diet chuot, thuoc diet chuot, ban thuoc diet chuot
 
may phun con trung, thiet bi diet con trung, may phun thuoc diet con trung, thiet bi phun thuoc, may phun suong , binh xit deo vai, binh phun thuoc diet con trung
 
may phun con trung, thiet bi diet con trung, may phun thuoc diet con trung, thiet bi phun thuoc, may phun suong , binh xit deo vai, binh phun thuoc diet con trung
 
may phun con trung, thiet bi diet con trung, may phun thuoc diet con trung, thiet bi phun thuoc, may phun suong , binh xit deo vai, binh phun thuoc diet con trung
 
thuoc diet moithuoc diet moi, thuoc diet moi, thuoc diet moi , thuoc diet moi

tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
tham tutham tu tudich vu tham tucong ty tham tu, dich vu tham tu tucong ty tham tu tu , van phong tham tu
thám tử, thám tử sài gòn, công ty thám tử sài gòn, văn phòng thám tử sài gòn
thám tử, thám tử sài gòn, công ty thám tử sài gòn, văn phòng thám tử sài gòn
thám tử, thám tử sài gòn, công ty thám tử sài gòn, văn phòng thám tử sài gòn

diet con trungdich vu diet con trungcong ty diet con trung
diet con trungdich vu diet con trungcong ty diet con trung
 
diet moidich vu diet moicong ty diet moi
diet moidich vu diet moicong ty diet moi

diet moidich vu diet moicong ty diet moi
diet moidich vu diet moicong ty diet moi
diet moidich vu diet moicong ty diet moi
diet moidich vu diet moicong ty diet moi
diet moidich vu diet moicong ty diet moi
diet con trungdich vu diet con trungcong ty diet con trung
diet con trungdich vu diet con trungcong ty diet con trung
diet con trungdich vu diet con trungcong ty diet con trung
diet con trungdich vu diet con trungcong ty diet con trung
diet con trungdich vu diet con trungcong ty diet con trung
thuoc diet moiban thuoc diet moi
thuoc diet moiban thuoc diet moi

thuoc diet chuotban thuoc diet chuot

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang hướng dẫn cách kê bổ sung Thuế GTGT
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn những điều cần làm của công ty mới thành lập
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn hóa đơn bán hàng trực tiếp
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn cách mua hóa đơn từ cơ quan thuế
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn Trường hợp không bắt buộc chữ ký người mua trên hóa đơn
Công ty Luật việt Phú tư vấn Xin hỏi thủ tục, hồ sơ xin gia hạn nộp thuế trong trường hợp Doanh nghi...
Công ty luật Việt Phú tư vấn Hóa đơn ghi sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, đơn giá...
Công ty Luật Việt Phú tư vấn những điểm hót TT 151/2014/TT-BTC ban hành 10/10/2014
 

Tags: , , , ,