CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

                                                                       Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN …………………….

Người đại diện trước pháp luật: ………………. – Chức vụ: Giám đốc

Giấy phép đăng ký kinh doanh số……………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày …………., đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày ………….

Tổng số cán bộ, công nhân viên: 16 người

Trụ sở chính tại: …………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………..

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Thông tư 14/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau đây:

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.

3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ.

Cam kết: Công ty cam kết thực hiện đúng những nội dung xin cấp phép.

 PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

I. Lực lượng kỹ thuật:

1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề:

TT Ngành, nghề Đại học

trở lên

Cao đẳng Trung cấp Công nhân kỹ thuật Loại khác
1 Trắc địa 04 02 01 04  
2 Quản lý đất đai   02      
3 Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – Bản đồ 01        
4 Cử nhân kinh tế 02        

 2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính:

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên nghề nghiệp
1 Bà ……………… Giám đốc Đại học 05 năm
2 Ông ………………. Trưởng phòng kỹ thuật Kỹ sư trắc địa 09 năm
3 Bà …………………… Kế toán Kế toán trưởng 08 năm

 II. Thiết bị công nghệ:

TT Tên, số hiệu của thiết bị,

công nghệ

Số lượng Tình trạng Ghi chú
1 Máy toàn đạc RTS 632HL TQ QB 623786 01 Hoạt động tốt  
2 Máy thủy bình Sokkia B40 01 Hoạt động tốt
3 Máy định vị GPS cầm tay 02 Hoạt động tốt  
4 Máy kinh vĩ điện tử kolida 01 Hoạt động tốt  
5 Máy photocopy 02 Hoạt động tốt  
6 Máy in, fax – Canon 2900 02 Hoạt động tốt  
7 Máy in mầu Epson 01 Hoạt động tốt  
8 Máy vi tính HP 8 Hoạt động tốt  
9 Phần mềm ứng dụng trong đo đạc: Autocad, Microstation và các phần mềm khác phục vụ hoạt động đo đạc bản đồ.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Phần kê khai này.

                                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….

                                       GIÁM ĐỐC

 


                                                       …………………..

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , , , , , , , ,