CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————-
………ngày……tháng…….năm…………

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi :    UBND Xã…………….Huyện……………Tỉnh……………..

Tôi tên là …………………………………….. Sinh năm…………………………………………………………………
Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………
Xin trình bày sự việc như sau :
Ngày ……. tháng…….năm……… tôi được cấp GCNQSDĐ số…………………………………………………
tại thửa…………. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông ( bà )……………………..
theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày…… tháng……năm………… thì thửa………………………..
của tôi còn lại……………..m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa
………………… có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều
ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ……. của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị
bà ( ông ), ngụ tại số……… đường……..ấp…….xã……..huyện…….tỉnh, là người sử dụng đất liền
kề lấn chiếm.
Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã………Huyện…………..Tỉnh…………………………………..
xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa………………………
là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi.
Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số………………………ngày……….tháng…năm…………………………
Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.
                        Kính đơn

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Biểu mẫu thông báo phát hành hóa đơn
Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục thu hồi mã số mã vạch
Tư vấn thủ tục công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo lần đầu
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang thủ tục chứng nhận lần đầu chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn chứng nhận lại chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục đánh giá công nhận tổ chức chứng nhận
 

Tags: , , , ,