CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                        Mẫu số 14/ĐK

                                                                                                                                                                               PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
…..Giờ….phút, ngày…/…/….…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

                                                    ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT

                                                       Kính gửi:………………………………………………………………..

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )
1. Người sử dụng đất:
1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thửa đất được quyền sử dụng:
2.1. Thửa đất số:………………………………; 2.2. Tờ bản đồ số: …………………………………………;
2.3. Địa chỉ tại:………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………… …………………………………………………………….;
2.4. Diện tích thửa đất:………………. m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:……………………………….;
2.6. Thời hạn sử dụng đất:……………………….;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………………………………………….;
2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………… …………………………………………………………….;
2.9. Tài sản gắn liền với đất:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Số phát hành:…………………………. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:…………………, ngày cấp …../…../……..
3. Nội dung biến động và lý do biến động:
………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên
- ………………………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………………………….

                                        Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
……, ngày …. tháng … năm ……
Người viết đơn
( Ký, ghi rõ họ tên)

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày….. tháng…. năm …..
Người thẩm tra
( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

                                               Ngày….. tháng…. năm …..
Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
(Ký tên, đóng dấu)

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , ,