Công ty luật Việt Phú tư vấn cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ và cấp phép;

 Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

+ Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH)

+ Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hay phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có).

+ Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký)

(Tất cả bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

3.Thời gian giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ Môi trường thông qua ngày 29/11/2005;

- Thôn gtư số 12/2011/TT-BTNMTngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,