Công ty luật Việt Phú tư vấn quyền thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà
-Bước 3:  Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra và trình UBND cấp huyện ký, đóng dấu
- Bước 4:Phòng TN&MT chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất và nhà để vào Sổ cấp giấy chứng nhận, sau đó trả kết quả cho Bộ phận một cửa:

2. thành phần hồ sơ:

-Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản gốc và 01 bản sao).
- Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (01 bản)
- Hộ khẩu, CMTND của bên nhận thừa kế (01 bản sao)
- Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính hoặc thông báo miễn nộp nghĩa vụ tài chính. (bản gốc)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Căn cứ cơ sỏ pháp lý:

- Luật Đất đai 2003,
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007,
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường
- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường
- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và MT;
- Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội;
- Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển nhượng
Luật Việt Phú tư vấn thủ tục chuyển hình thực thuê đất sang giao đất có thu tiền
Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp GCN quyền sử dụng đất đối với chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Luật Việt Phú tư vấn tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Công ty tư vấn sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi người thực hiện đăng ký
tư vấn thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
 

Tags: , , , ,