Công ty luật Việt Phú tư vấn quyền thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà
-Bước 3:  Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra và trình UBND cấp huyện ký, đóng dấu
- Bước 4:Phòng TN&MT chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất và nhà để vào Sổ cấp giấy chứng nhận, sau đó trả kết quả cho Bộ phận một cửa:

2. thành phần hồ sơ:

-Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản gốc và 01 bản sao).
- Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (01 bản)
- Hộ khẩu, CMTND của bên nhận thừa kế (01 bản sao)
- Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính hoặc thông báo miễn nộp nghĩa vụ tài chính. (bản gốc)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Căn cứ cơ sỏ pháp lý:

- Luật Đất đai 2003,
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007,
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường
- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường
- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và MT;
- Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội;
- Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

 

Tags: , , , ,