Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai 2013

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về Hồ sơ địa chính

 2. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sau đó Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Bước 3: Nhận kết quả

3. Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

c) Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

d) Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt;

đ) Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

4. Cơ quan có thẩm quyền

- Văn phòng đăng ký đất đai

5. Thời hạn thực hiện

- Không quá 15 ngày;

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công ty luật tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp...
Công ty luật tư vấn thủ tục xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất
Công ty luật tư vấn thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuế đất để thực hiện dự án
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên
Văn phòng tư vấn thế chấp tài sản khi chủ sở hữu đồng thời là người sử dụng đất
Tư vấn thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thẩm quyền , thời hạn cho thuê đất
 

Tags: , ,