Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất)

1. Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về Hồ sơ địa chính

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Sau khi có kết quả giải quyết người nộp sẽ được nhận giấy chứng nhận

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.

Bước 3: Nhận kết quả

3. Hồ sơ gồm có:

-Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

-Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

-Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

-Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

4. Cơ quan có thẩm quyền

- Văn phòng đăng ký đất đai.

5. Thời hạn thực hiện

- Không quá 30 ngày;

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Công ty luật tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp...
Luật Việt Phú tư vấn thủ tục sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp
Văn phòng luật tư vấn thủ tục thừa kế, tặng cho tài sản cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo
Tư vấn đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp khi đã đăng ký thế chấp
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn lấn chiếm đất đã có quy hoạch
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn bố mẹ cho con rể đất có phải đóng thuế không
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang Tư vấn sang tên sổ đỏ cần thủ tục gì
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn có cùng chung đứng tên trên sổ đỏ
 

Tags: , , ,