Thủ tục Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/1/2005

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế đội thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phú sở hữu công nghiệp.

2. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Xử lý đơn:

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết địnn từ chối gia hạn.

3. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Qua bưu điện.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 bản theo mẫu);

+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;

+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);

 + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

 

---------------------------------@ Tin khác @---------------------------------

Văn phòng luật tư vấn thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Luật Việt Phú tư vấn cấp giấy chứng nhận kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn : Thủ tục Giấy phép thăm dò khoáng sản
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn :Giấy phép chế biến khoáng sản
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn :Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch nội địa
Công ty Luật việt Phú Tư vấn : Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn...
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án
Công ty TNHH Tư vấn Linh Trang tư vấn thủ tục cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản
 

Tags: ,